23 września 2018

Regulamin

Regulamin
Platformy usługi internetowej Comperiaraty.pl

 

Regulamin określa zasady świadczenia przez COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorskiej 13 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000390656, posiadająca numer NIP: 9512209854.

Spis treści
1. Definicje.
2. Postanowienia ogólne.
3. Prawa i obowiązki Użytkownika.
4. Zasady dostępu do Usługi.
5. Zasady korzystania z Usługi/Wnioskowania o Produkt Finansowy.
6. Odpowiedzialność.
7. Ochrona danych osobowych.
8. Postępowania reklamacyjne.
9. Prawa autorskie.
10. Prywatność.
11. Postanowienie końcowe.

§ 1.
Definicje
Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
Administrator Danych osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych;

Bank osoba prawna wykonująca na podstawie odpowiednich zezwoleń działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów oraz wykonywaniu innych czynności określonych przepisami prawa (w Polsce ustawy Prawo bankowe) i wymienionych w statucie banku, w tym zagraniczne instytucje kredytowe;
Biuro Informacji Gospodarczej biura informacji gospodarczej działające na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity z dnia 7 lutego 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 470 ze zm.) oraz inne podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową o podobnym charakterze, w tym: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A;
Kod Monitorujący kod umożliwiający zbierania danych o aktywności Użytkowników na stronie www
Comperia.pl S.A. COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorskiej 13 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000390656, posiadająca numer NIP: 9512209854;
Dane Osobowe
oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt 1 RODO);
Kondycja Finansowa ocena możliwości spłaty przez Użytkownika przyszłego zobowiązania finansowego;
Konto profil Użytkownika na Platformie, do którego wymagana jest rejestracja, umożliwiający dostęp do Usługi – umożliwia Użytkownikowi m.in. zarządzanie Kontem, w tym jego Danymi Osobowymi oraz udzielonymi Zgodami;
Partner podmiot współpracujący z Comperia.pl S.A. (w ramach Platformy i Usługi), który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia Użytkownikowi pożyczki, kredytu lub innego produktu finansowego (w tym Bank lub inny podmiot, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela Produktu Finansowego), a także współpracujące w ramach Platformy i Usługi sklepy internetowe;
Platforma

Podmiot Przetwarzający rozwiązanie technologiczne składające się ze strony internetowej i oprogramowania znajdującego się pod adresem internetowym www.comperiaraty.pl

osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
Polityka Prywatności dokument, który określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Comperia.pl S.A.. Polityka Prywatności oraz Regulamin są dokumentami regulującymi warunki korzystania z Platformy;

Produkt Finansowy pożyczka, kredyt lub inne finansowanie o zbliżonym charakterze;

Profilowanie

Regulamin
Platformy oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących, jej sytuacji ekonomicznej, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

niniejszy Regulamin określający zakres Usługi dostępnej na Platformie, warunki jej świadczenia oraz m.in. tryb postępowania reklamacyjnego, bezpieczeństwo informacji dotyczące Danych Osobowych;
Usługa przedstawienie użytkownikowi na Platformie Comperia.pl S.A., dopasowanej oferty Produktu Finansowego
Umowa o Korzystanie z Usług umowa o świadczenie usług przez Comperia.pl S.A. na rzecz Użytkownika w ramach Platformy;
Umowa o Produkt
Finansowy

UŚUDE umowa pożyczki, kredytu lub inna o podobnym charakterze zawarta za pośrednictwem Platformy pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.)
Użytkownik osoba korzystająca z Platformy. Użytkownikiem może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
Zgody oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym Użytkownik, którego dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych, w tym w zakresie określonym w § 5 i § 8 niniejszego Regulaminu, a także obejmujące korzystanie z danych biometrycznych.

§ 2.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika, zasady dostępu do Usługi
i Platformy, zasady odpowiedzialności Comperia.pl S.A., zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych, tryb postępowania reklamacyjnego oraz inne zasady korzystania przez Użytkowników z Usługi.
2. Użytkownik przed skorzystaniem z Usługi zapoznaje się i akceptuje postanowienia całości Regulaminu.

§ 3.
Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usługi w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
2. W zakresie danych weryfikowanych lub wprowadzanych przez Użytkownika bezpośrednio do Platformy (w tym do Konta przy rejestracji), Użytkownik zobowiązuje się podawać prawdziwe dane dotyczące Użytkownika (oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej – o ile taką prowadzi).
3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z postanowieniami Regulaminu, w szczególności w przypadku podania fałszywych Danych Osobowych lub posłużenia się Danymi Osobowymi osób trzecich,
co może skutkować także odpowiedzialnością karną.
4. Użytkownicy zobowiązani są ponadto do korzystania z Usługi w sposób odpowiedzialny. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do Platformy wirusów oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie Platformy.
5. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe na skutek jego działań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich kierowanych wobec Comperia.pl S.A. powstałych w związku z zachowaniem Użytkownika niezgodnym z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującym prawem.
6. Korzystanie przez Użytkowników z usług Platformy jest bezpłatne.

§ 4.
Zasady dostępu do Usługi
1. Comperia.pl S.A. świadczy na rzecz Użytkownika usługi mające na celu umożliwienie zawierania Umów o Produkt Finansowy z użyciem Platformy. Przy czym Comperia.pl S.A. analizuje rynek pod kątem ofert Produktów Finansowych (w tym pożyczek gotówkowych, kredytów i innych usług finansowych o podobnym charakterze) i umożliwia przedstawienie Użytkownikowi oferty Produktu Finansowego dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb. Comperia.pl S.A. nie jest pożyczkodawcą, kredytodawcą ani nie podejmuje decyzji o ich udzieleniu, dlatego też – za uprzednią zgodą Użytkownika – może udostępniać uzyskane dane na każdym etapie procesu ich weryfikacji Partnerom.
2. Comperia.pl S.A. świadczy na podstawie Umowy o Korzystanie z Usług, usługi na rzecz Użytkownika w celu określonym w ust. 1 powyżej, w szczególności :
(a) pobranie danych dotyczących Użytkownika przez niego udostępnionych,
(b) pozyskanie danych dotyczących Użytkownika, w tym udostępnionych przez Biura Informacji Gospodarczej,
(c) analiza pobranych danych w celu przeprowadzenia oceny Kondycji Finansowej dla potrzeb pozyskiwania Produktu Finansowego za pośrednictwem Platformy,
(d) kontakt wyselekcjonowanymi Partnerami zainteresowanymi udzieleniem Produktu Finansowego.
3. Dane Użytkownika pozyskiwane przez Comperia.pl S.A. obejmują wszelkie dane udostępnione przez Użytkownika, w tym za pośrednictwem Platformy i Konta włącznie z jego Danymi Osobowymi. Dane pobierane od Biura Informacji Gospodarczej obejmują wszelkie dane, do których ujawniania Biura te są uprawnione, zgodnie z obowiązującymi ich umowami, regulaminami i przepisami prawa.
4. W celu umożliwienia pobierania danych na swój temat od Biura Informacji Gospodarczej Użytkownik, w momencie dopasowywania oferty Produktu Finansowego, zostanie poproszony o udzielenie właściwych Zgód. Uzyskanie takich Zgód może mieć wpływ na dopasowanie oferty.
5. Skorzystanie z Usługi nie jest gwarancją udzielenia wnioskowanego przez Użytkownika Produktu Finansowego.
6. Warunkiem skorzystania z Usługi jest zawarcie Umowy o Korzystanie z Usług. Do zawarcia Umowy o Korzystanie z Usług dochodzi w momencie akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z Usługi uzależnione jest od rejestracji Użytkownika oraz utworzenia przez niego spersonalizowanego Konta na Platformie. Usuwając Konto, Użytkownik zaprzestaje korzystania z Usługi co nie oznacza wycofania udzielonych Zgód na przetwarzanie danych osobowych.
7. Comperia.pl s.a. może kontaktować się z Użytkownikiem w celu uzyskania informacji na temat przebiegu Umowy o Produkt. Podstawę przetwarzania Danych osobowych w tym celu stanowi uzasadniony interes Comperia.pl s.a.
8. W celu dokonania rejestracji i utworzenia Konta wymagane jest podanie przez Użytkownika jego adresu poczty elektronicznej, spersonalizowanego hasła, nr telefonu oraz akceptacja i przestrzeganie Regulaminu i Polityki Prywatności. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności skutkuje zawarciem przez Użytkownika i Comperia.pl S.A. Umowy o Korzystanie z Usług na czas nieoznaczony. Comperia.pl S.A. prześle Użytkownikowi link, którego kliknięcie umożliwi dokonanie rejestracji.
9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto na Platformie poprzez skorzystanie z opcji znajdującej się w panelu Konta Użytkownika. Usunięcie Konta skutkuje usunięciem danych Użytkownika z Konta. Ponowne utworzenie Konta nie powoduje przywrócenia usuniętych danych.
10. Korzystanie z Usługi wymaga posiadania przez Użytkownika:
1) dostępu do sieci Internet;
2) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
3) przeglądarki internetowej: IE 10+, Edge 12+, Firefox 29+, Firefox for Android 60+, Chrome 33+, Chrome for iOS 8+, Chrome for Android 67+, Safari 9+, Safari for iOS 8+, Opera mini, Android Browser 4.4+, UC Browser 11.8+, Samsung Internet 4+, Baidu Browser 7.12+, akceptującej pliki cookies i zapis danych przy użyciu technologii local storage.
11. Comperia.pl S.A. zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Wśród podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet wymienić należy:
• różnego rodzaju skrypty lub aplikacje mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego, takie jak wirusy, konie trojańskie, keyloggery, robaki, dialery;
• SPAM – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców;
• oprogramowanie szpiegujące (ang. spyware);
• programy zaprojektowane do śledzenia działania użytkownika gromadzące informacje o Użytkowniku i wysyłające je -zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
• wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
• włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika;
• złośliwe oprogramowanie (ang. malware)
12. Aby zabezpieczyć się przed wymienionymi wyżej zagrożeniami Użytkownik powinien ostrożnie i odpowiedzialnie korzystać z treści dostarczanych za pośrednictwem sieci Internet i stosować środki gwarantujące bezpieczeństwo (np. firewall, programy antywirusowe, skomplikowane hasła, aktualizacja oprogramowania, nieotwieranie treści o niewiadomym pochodzeniu).
13. Wszelka korespondencja zawierająca informacje i dokumenty dotyczące Usługi będzie przesyłana Użytkownikowi przez Comperia.pl S.A. w sposób przyjęty niniejszym Regulaminem, w szczególności kontakt z Comperia.pl S.A. jest możliwy za pośrednictwem:
(a) zarejestrowanego Konta (z poziomu Konta)
(b) adresu poczty elektronicznej – należy wysłać wiadomość na adres kontakt@comperiaraty.pl ,
(c) telefonu, pod numerem +48 22 642 91 19, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Opłata za połączenie zgodnie ze stawkami operatora telefonicznego Użytkownika. Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane;
(d) przesyłki pocztowej przesłanej na adres Comperia.pl S.A.,

§ 5.

Zasady korzystania z Usługi/Wnioskowania o Produkt Finansowy
1. Użytkownik może wnioskować o udzielenie Produktu Finansowego przez Partnerów przesyłając wypełniony formularz aplikacyjny za pomocą Platformy.
2. Dane podane przez Użytkownika w formularzu aplikacyjnym są podstawą dokonania oceny jego Kondycji Finansowej i przedstawienia lub nie oferty zawarcia Umowy o Produkt. Decyzja jest przekazywana Użytkownikowi na Platformie. Oferta zawarcia Umowy o Produkt nie jest ofertą w sensie art. 66 k.c.
3. Oferta zawarcia Umowy o Produkt może przewidywać inne niż wnioskowane przez Użytkownika parametry Produktu, w szczególności dotyczące, okresu na jaki Produkt będzie udzielony, wysokości rat.
4. Zawarcie Umowy o Produkt może zostać uzależnione od złożenia przez Użytkownika dodatkowych oświadczeń, dostarczenia przez Użytkownika określonych dokumentów lub spełnienia innych warunków.
5. Użytkownik może udzielić upoważnienia Comperia.pl S.A. oraz Partnerowi do wystąpienia do Biur Informacji Gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących jego osoby, w tym informacji o zobowiązaniach powstałych przed dniem wejścia w życie tej ustawy. Brak upoważnienia może skutkować odmową zawarcia Umowy o Produkt Finansowy lub propozycją zawarcia takiej umowy na warunkach mniej korzystnych dla Użytkownika.
6. Po złożeniu wniosku o zawarcie Umowy o Produkt zarówno Comperia.pl S.A. jak i Partner mogą kontaktować się z Użytkownikiem w celu zawarcia i realizacji Umowy o Produkt za pośrednictwem telefonu kontaktowego lub adresu e- mail.

§ 6.
Odpowiedzialność
1. Rolą Comperia.pl S.A. jest wyłącznie zapewnianie mechanizmów umożliwiających lub prowadzących do zawierania Umów o Produkt Finansowy. Comperia.pl S.A. w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania Użytkownika lub oświadczenia Użytkownika lub za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy o Produkt Finansowy lub treści przesyłanych przez Użytkownika do Platformy.
2. Comperia.pl S.A. dokłada staranności w celu utrzymania ciągłości usług świadczonych na podstawie Umowy o Korzystanie z Usług oraz związanych z Platformą, lecz nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Usługi spowodowaną zakłóceniami technicznymi albo działaniem lub zaniechaniem osób trzecich.
3. Comperia.pl S.A. zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Usługi w dowolnym terminie oraz prawo do zmiany, usuwania, dodawania informacji, treści i zawartości Platformy bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
4. Comperia.pl S.A. nie jest właścicielem Produktów Finansowych dostarczanych przez swoich Partnerów ponieważ udostępniającym te Produkty Finansowe w każdym wypadku są Partnerzy, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za świadczone przez swoich Partnerów usługi.
5. Comperia.pl S.A. zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki podatkowe lub finansowe obciążające Użytkownika wynikające z zawierania Umów o Produkt.
6. Comperia.pl S.A. nie ponosi odpowiedzialności również za to, czy oferta przedstawiona przez Partnerów spełnia wymogi określone ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj. z dnia 23 sierpnia 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.), w szczególności w zakresie wymagań, jakie ma spełnić oferta zawarcia kredytu konsumenckiego.
7. Informacje zawarte na Platformie nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu Produktów Finansowych oferowanych przez Partnerów.
8. Comperia.pl S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników w oparciu o informacje zawarte na stronie Platformy, ponieważ mają one charakter wyłącznie informacyjny.
9. Informacje przedstawione na stronie internetowej Platformy pozyskiwane są od Partnerów, w związku z czym Comperia.pl S.A. nie bierze odpowiedzialności za ich zawartość, gdyż nie ma możliwości ich zweryfikowania i zagwarantowania ich rzetelności, kompletności, zgodności z powszechnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
10. Comperia.pl S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali internetowych, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych na Platformie.
11. Użytkownik przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy skutkującej zaciągnięciem zobowiązań finansowych wobec Partnera powinien przede wszystkim szczegółowo zapoznać się z warunkami umowy, regulaminem świadczenia usług Partnera.

§ 7.
Ochrona danych osobowych
1. W ramach świadczenia Usługi Comperia.pl S.A. przetwarza dane osobowe niezbędne dla ich świadczenia. Zgromadzone dane wykorzystywane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).
2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników w ramach prowadzonej platformy jest Comperia.pl S.A.
3. W zakresie, w jakim Comperia.pl S.A. dokonuje przekazania Danych Osobowych Użytkownika do Partnera w celu zawarcia przez nich Usługi o Produkt Finansowy (w tym wyniki dokonanej analizy kondycji finansowej) przyjmuje rolę Podmiotu Przetwarzającego. Administratorem Danych Osobowych w takim przypadku jest Partner.
4. Szczegółowe zasady związane z ochroną danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Platformy (w tym Profilowania), jak również informacje dotyczące wykorzystywania przez Comperia.pl S.A. plików cookies i innych technologii śledzących opisane są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: http://comperiaraty.pl/polityka-prywatnosci/
5. Comperia.pl S.A. może przekazać Dane osobowe Użytkownika Partnerom Comperia.pl S.A. w celu umożliwienia Partnerowi kontaktu z Użytkownikiem zainteresowanym wybranym Produktem Finansowym. Użytkownik powinien również zapoznać się i zaakceptować politykę prywatności i zasady ochrony danych osobowych przyjętymi przez Partnerów, gdyż Comperia.pl S.A. nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez nich Danych Osobowych.
6. Użytkownicy są również osobiście odpowiedzialni za bezpieczne przekazywanie Danych Osobowych oraz wykorzystywanie udostępnionych im parametrów umożliwiających korzystanie ze spersonalizowanych części i usług Platformy, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie Danych Osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany.
7. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na dalsze przetwarzanie Danych Osobowych w celu świadczenia przez Comperia.pl S.A. lub jego Partnerów swoich usług lub na cele marketingowe, w tym otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z UŚUDE, to Użytkownik może w każdym czasie tę zgodę odwołać:

a. modyfikując wyrażone zgody na Koncie Użytkownika;
b. klikając w stosowny odnośnik znajdujący się w wiadomości elektronicznej e-mail;
c. w sposób opisany w Polityce Prywatności.

8. Celem uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania swoich danych osobowych Użytkownik korzysta z założonego przez siebie Konta.

§ 8.
Postępowania reklamacyjne
1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Platformy lub usług świadczonych przez Comperia.pl S.A. przesyłając ją do Comperia.pl S.A. w formie elektronicznej wysłanej na adres: reklamacje@comperiaraty.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji.
3. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego zostaną przekazane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia. W sytuacji gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, Comperia.pl S.A. zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, o czym Użytkownik składający reklamację zostanie niezwłocznie poinformowany.

§ 9.
Prawa autorskie
1. Niniejsza Platforma – jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Comperia.pl S.A.
2. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści udostępnionych przez Comperia.pl S.A. oraz wszelkich graficznych elementów Platformy, przysługują wyłącznie Comperia.pl S.A. Korzystanie z Usługi i Platformy nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych treści lub elementów. Użytkownik może wykorzystywać wskazane powyżej treści oraz elementy wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Jakiekolwiek kopiowanie elementów Platformy, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych na nim, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym poprzez linkowanie, w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Comperia.pl S.A. jest zabronione.
4. Korzystanie z Platformy oraz zawartych w nich treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.
5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia przez Użytkownika którejkolwiek z powyższych zasad, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody Comperia.pl S.A. na zasadach ogólnych.
6. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do Kodu Monitorującego. Podobnie jak Platforma, tak i Kodu Monitorującego, włączywszy zawarte w nim oprogramowanie, podlegają ochronie powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego praw autorskich oraz własności intelektualnej i tytułom własności oraz pozostają w posiadaniu przez Comperia.pl S.A.

§ 10.
Prywatność
1. Comperia.pl S.A. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników.
2. Skorzystanie z Usługi wymaga jednak przedstawiania przez Użytkownika danych identyfikacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz dostosowania profilu Użytkownika do określonego Produktu Finansowego. Wobec powyższego w ramach Danych Osobowych udostępnionych przez Użytkownika oraz jego zachowania na Platformie, Comperia.pl S.A. może dokonywać automatycznego przetwarzania – profilowania, polegającego na wykorzystaniu tych danych i zachowania do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, wiarygodności oraz zachowania Użytkownika.
3. Profilowanie Użytkownika jest niezbędne do właściwej oceny ryzyka zawarcia
lub wykonania Umowy o Produkt Finansowy między Użytkownikiem, a Partnerem, niemniej Użytkownik może wyrazić sprzeciw na taki sposób przetwarzania jego danych
i zachowania. O zgodę taką Użytkownik zostanie poproszony w procesie rejestracji
i zakładania Konta.
4. Comperia.pl S.A. korzysta z Kodu Monitorującego (który stanowi integralny element Usługi) w tym sygnałów nawigacyjnych i podobnych rozwiązań w celu gromadzenia, śledzenia, ekstraktowania, kompilacji i agregacji, analizy oraz przetwarzania wszystkich danych związanych z korzystaniem z Usługi przez Użytkownika,
5. Szczegółowe zasady związane z Profilowaniem (także funkcjonalnością Kodu Monitorującego), jak również informacje dotyczące wykorzystywania przez Comperia.pl S.A. plików cookies i innych technologii śledzących opisane są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: http://comperiaraty.pl/polityka-prywatnosci/
6. Dane statystyczne zgromadzone w ramach korzystania przez Użytkownika z Usługi mogą zostać wykorzystane do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości usług oferowanych przez Comptia.pl S.A.
7. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, Comperia.pl S.A. będzie kontaktowała się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach lub Produktach Finansowych dostępnych na Platformie.

§ 11.
Postanowienie końcowe
1. Umowa o Korzystanie z Usług jest zawarta na czas nieoznaczony.
2. Comperia.pl S.A. ma prawo wypowiedzieć Umowę o Korzystanie z Usług ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania terminu wypowiedzenia), w sytuacji, gdy Użytkownik, mimo uprzedniego upomnienia go, korzysta z Usług (i Platformy) w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.
3. Rozwiązanie Umowy o Korzystanie z Usług skutkuje uniemożliwieniem Użytkownikowi dalszego korzystania z Platformy. Comperia.pl S.A. ma w takiej sytuacji prawo do usunięcia Konta.
4. Comperia.pl S.A. zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Usługi lub ograniczenia działania narzędzi udostępnionych Użytkownikowi na Platformie, gdy zostaną naruszone warunki Regulaminu.
5. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zawarciem, czasem trwania lub rozwiązaniem Umowy o Korzystanie z Usług, Użytkownik może skontaktować się z Comperia.pl S.A. w sposób przyjęty niniejszym Regulaminem.
6. Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje mogą być też – z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu – przesyłane przez Comperia.pl S.A. do Użytkownika w postaci elektronicznej na podany przez niego – przy korzystaniu z Platformy oraz założeniu Konta – adres e-mail.
7. Comperia.pl S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, w tym w przypadku zaistnienia przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Platformy. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Platformy.
8. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie wysłanego na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub inny przyjęty niniejszym Regulaminem, nie zostanie przez Użytkownika zgłoszona odmowa jego przyjęcia. Odmowa przyjęcia zmiany Regulaminu jest równoznaczna ze zgłoszeniem żądania usunięcia Konta na Platformie oraz traktowana będzie jako wypowiedzenie Umowy o Korzystanie z Usług.
9. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
10. Regulamin dostępny jest nieprzerwanie na stronie internetowej Platformy w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na trwałym nośniku w każdej chwili.
11. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Usługi, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny właściwy dla Comperia.pl.
12. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Usługi przez Użytkownika jest prawo polskie.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w tym Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.), Ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.