fbpx
23 września 2018

Regulamin

Regulamin
Platformy usługi internetowej Comperiaraty.pl

 

Regulamin określa zasady świadczenia Usługi w portalu Comperiaraty.pl przez COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorskiej 13 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000390656, posiadająca numer NIP: 9512209854. Comperia.pl S.A. jest pośrednikiem kredytowym w zakresie umów o kredyt konsumencki, wpisanym do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RPK001025.

Spis treści

1. Definicje.
2. Postanowienia ogólne.
3. Prawa i obowiązki Użytkownika.
4. Zasady dostępu do Usługi.
5. Zasady korzystania z Usługi.
6. Odpowiedzialność.
7. Ochrona danych osobowych.
7. Postępowania reklamacyjne i rozwiązywanie sporów.
8. Postanowienie końcowe.

§ 1.

Definicje

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

Comperia.pl S.A. COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorskiej 13 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000390656, posiadająca numer NIP: 9512209854;
Kondycja Finansowa możliwość spłaty przez Użytkownika przyszłego zobowiązania finansowego;
Partner podmiot współpracujący z Comperia.pl S.A. (w ramach Platformy i Usługi), który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia Użytkownikowi pożyczki, kredytu lub innego produktu finansowego (w tym Bank lub inny podmiot, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela Produktu Finansowego);
Platforma rozwiązanie technologiczne składające się ze strony internetowej i oprogramowania znajdującego się pod adresem internetowym www.comperiaraty.pl
Produkt Finansowy pożyczka, kredyt lub inne finansowanie o zbliżonym charakterze;
Regulamin niniejszy Regulamin;
Usługa świadczona przez Comperia.pl S.A. za pośrednictwem Platformy usługa, polegająca na dopasowaniu Produktów Finansowych do Kondycji Finansowej Użytkownika oraz umożliwieniu zawnioskowania przez Użytkownika do Partnera o zawarcie Umowy o Produkt dla wybranego Produktu Finansowego.
Umowa o Korzystanie z Usługi umowa o świadczenie Usługi pomiędzy Comperia.pl S.A. a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu Platformy;
Umowa o Produkt umowa pożyczki, kredytu lub inna o podobnym charakterze zawarta za pośrednictwem Platformy pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem
Użytkownik osoba korzystająca z Platformy. Użytkownikiem może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

§ 2.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika, zasady korzystania z Usługi i Platformy, zasady odpowiedzialności Comperia.pl S.A. oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Regulamin nie znajduje zastosowania do Umowy o Produkt. Umowa ta jest zawierana na zasadach ustalonych między Użytkownikiem a danym Partnerem.

§ 3.

Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usługi w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
2. Użytkownik zobowiązuje się podawać Comperia.pl S.A. oraz Partnerowi wyłącznie prawdziwe oraz kompletne dane dotyczące Użytkownika ( w tym prowadzonej przez niego działalności gospodarczej – o ile taką prowadzi).
3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z postanowieniami Regulaminu, w szczególności w przypadku podania fałszywych danych osobowych lub posłużenia się danymi osobowymi osób trzecich.
4. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do Platformy wirusów oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie Platformy.
5. Użytkownik zobowiązuje się zaspokoić roszczenia osób trzecich kierowanych wobec Comperia.pl S.A. powstałych w związku z zachowaniem Użytkownika niezgodnym z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującym prawem.
6. Korzystanie przez Użytkowników z Usługi oraz z Platformy jest bezpłatne.

§ 4.

Zasady dostępu do Usługi

1. Comperia.pl S.A. świadczy na rzecz Użytkownika Usługę, w ramach której analizuje w sposób zautomatyzowany informacje dotyczące sytuacji finansowej Użytkownika w celu przedstawienia Użytkownikowi propozycji Produktów Finansowych dostosowanych do jego Kondycji Finansowej..
2. Użytkownik w celu skorzystania z Usługi powinien zaakceptować Regulamin oraz podać dane i złożyć oświadczenia woli wymagane do świadczenia Usługi. Podanie danych następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza dostępnego na stronie www.comperiaraty.pl lub z wykorzystaniem innych narzędzi informatycznych udostępnionych Użytkownikowi przez Comperia.pl S.A. lub przez Partnera.
3. Z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika zostaje zawarta Umowa o Korzystanie z Usługi. Warunkiem korzystania z Usługi jest zawarcie Umowy o Korzystanie z Usługi.
4. W toku korzystania z Usługi Użytkownik wybiera spośród zaprezentowanych propozycji Produkt Finansowy. Produkty Finansowe prezentowane są w ramach Usługi na podstawie danych dostarczonych przez Użytkownika i pozyskanych przez Comperia.pl S.A. z Biura Informacji Kredytowej S.A. lub innych źródeł.
5. Skorzystanie z Usługi nie jest gwarancją udzielenia wnioskowanego przez Użytkownika Produktu Finansowego.
6. Korzystanie z Usługi wymaga posiadania przez Użytkownika:
1) dostępu do sieci Internet;
2) konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz telefonu z możliwością odbierania wiadomości SMS,
3) przeglądarki internetowej: IE 10+, Edge 12+, Firefox 29+, Firefox for Android 60+, Chrome 33+, Chrome for iOS 8+, Chrome for Android 67+, Safari 9+, Safari for iOS 8+, Opera mini, Android Browser 4.4+, UC Browser 11.8+, Samsung Internet 4+, Baidu Browser 7.12+, akceptującej pliki cookies i zapis danych przy użyciu technologii local storage.
7. Comperia.pl S.A. informuje, że korzystanie z Usługi może wiązać się z ryzykiem. Wśród podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet wymienić należy:
różnego rodzaju skrypty lub aplikacje mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego, takie jak wirusy, konie trojańskie, keyloggery, robaki, dialery;
SPAM – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców;
oprogramowanie szpiegujące (ang. spyware);
programy zaprojektowane do śledzenia działania użytkownika gromadzące informacje o Użytkowniku i wysyłające je -zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika;
złośliwe oprogramowanie (ang. malware)
8. Aby zabezpieczyć się przed wymienionymi wyżej zagrożeniami Użytkownik powinien stosować oprogramowanie i środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa (np. firewall, programy antywirusowe, skomplikowane hasła, aktualizacja oprogramowania, nieotwieranie treści o niewiadomym pochodzeniu).
9. Wszelka korespondencja zawierająca informacje i dokumenty dotyczące Usługi będzie przesyłana Użytkownikowi przez Comperia.pl S.A. w sposób przyjęty niniejszym Regulaminem . Kontakt z Comperia.pl S.A. jest możliwy za pośrednictwem:
(a) adresu poczty elektronicznej – należy wysłać wiadomość na adres bok@comperiaraty.pl ,
(b) telefonu, pod numerem +48 22 395 52 65, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Opłata za połączenie zgodnie ze stawkami operatora telefonicznego Użytkownika;
(c) przesyłki pocztowej przesłanej na adres Comperia.pl S.A.,

§ 5.

Zasady korzystania z Usługi

1. Użytkownik może wnioskować o dopasowanie Produktu Finansowego przez Comperia.pl S.A. przesyłając wypełniony formularz aplikacyjny za pomocą Platformy. W przypadku przerwania przez Użytkownika wypełniania wniosku o dopasowanie Produktu Finansowego, Użytkownik może powrócić do częściowo wypełnionego przez siebie wniosku korzystając z linku przesłanego wiadomością e-mail w ciągu 30 dni od rozpoczęcia wypełniania wniosku.
2. Dane podane przez Użytkownika w formularzu aplikacyjnym są podstawą dokonania oceny jego Kondycji Finansowej i dopasowania Produktów Finansowych. Informacja o dopasowanych Produktach Finansowych jest przekazywana Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy. Informacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i oznacza pozytywny wynik weryfikacji, czy Kondycja Finansowa Użytkownika spełnia wstępne warunki zawarcia Umowy o Produkt dla danego Produktu Finansowego, określone przez Partnera. Dopasowanie odbywa się niezwłocznie, nie później niż 15 minut od otrzymania przez Comperia.pl S.A. kompletu informacji niezbędnych do świadczenia Usługi.
3. Z chwilą przedstawienia przez Comperia.pl S.A. listy dopasowanych Produktów Finansowych, Użytkownik może za pośrednictwem Platformy wnioskować do Partnera o zawarcie Umowy o Produkt dla wybranego Produktu Finansowego. W odpowiedzi na wniosek Użytkownika Partner może zaakceptować lub odrzucić wniosek, a także przedstawić propozycję zawarcia Umowy o Produkt na zmodyfikowanych warunkach, przy czym Użytkownik jest niezwłocznie informowany o zmianach za pośrednictwem Platformy.
4. Po złożeniu przez Użytkownika wniosku o zawarcie Umowy o Produkt na warunkach przedstawionych przez Partnera zarówno Comperia.pl S.A. jak i Partner mogą kontaktować się z Użytkownikiem w celu zawarcia i realizacji Umowy o Produkt za pośrednictwem telefonu kontaktowego lub adresu e-mail.
5. Comperia.pl S.A. udostępnia możliwość zawarcia Umowy o Produkt w przynajmniej jeden z poniższych sposobów:
a. z wykorzystaniem infrastruktury Platformy, lub
b. po przekierowaniu na stronę internetową Partnera będącego stroną Umowy o Produkt.
6. Zawarcie Umowy o Produkt odbywa się na zasadach i w trybie określonym przez Partnera.
7. Jeśli zawarcie Umowy o Produkt odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury Platformy, Użytkownik składa oświadczenie woli o zawarciu Umowy o Produkt lub udzieleniu pełnomocnictwa do zawarcia tej umowy poprzez podanie kodu przesłanego wiadomością SMS na podany przez Użytkownika numer telefonu.
8. Jeżeli propozycja zawarcia Umowy o Produkt wymaga przekierowania na stronę internetową Partnera, Comperia.pl S.A. informuje Użytkownika o tym fakcie w procesie korzystania z Usługi oraz zapewnia dokonanie takiego przekierowania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych Platformy.
9. Jeżeli Użytkownik udziela Comperia.pl S.A. pełnomocnictwa do zawarcia Umowy o Produkt, Comperia.pl S.A. zobowiązuje się do zawarcia tej umowy w brzmieniu, o którym Użytkownik został poinformowany przed udzieleniem tego pełnomocnictwa.

§ 6.

Odpowiedzialność

1. Comperia.pl S.A. dokłada staranności w celu utrzymania ciągłości usług świadczonych na podstawie Umowy o Korzystanie z Usługi oraz związanych z Platformą.
2. Informacje zawarte na Platformie nie stanowią rekomendacji zakupu Produktów Finansowych oferowanych przez Partnerów.
3. Użytkownik przed podjęciem decyzji o zawarciu Umowy o Produkt lub innej umowy skutkującej zaciągnięciem zobowiązań finansowych wobec Partnera powinien przede wszystkim szczegółowo zapoznać się z warunkami umowy, regulaminem świadczenia usług Partnera, udostępnianymi Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy lub poczty e-mail, a także z ewentualnymi innymi informacjami i dokumentami udostępnionymi Użytkownikowi przez Partnera.

§ 7.

Postępowania reklamacyjne i rozwiązywanie sporów

1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Platformy lub usług świadczonych przez Comperia.pl S.A. przesyłając ją do Comperia.pl S.A. w formie:
a. elektronicznej wysłanej na adres: reklamacje@comperiaraty.pl.;
b. pisemnej (czyli z własnoręcznym podpisem składającego), na adres Comperia.pl S.A., ul. Konstruktorska 13 (wejście F), 02-673 Warszawa;
c. ustnej – telefonicznie pod numerem telefonu: 22 395 71 37;
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji oraz adres e-mail, jeżeli osoba składająca reklamację wnioskuje o udzielenie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną. Jeżeli reklamacja zgłaszana jest w formie pisemnej – należy wskazać również adres do korespondencji.
3. Odpowiedź na reklamację udziela się w postaci papierowej lub, po uzgodnieniu z Użytkownikiem, pocztą elektroniczną. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego zostaną przekazane Użytkownikowi w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, termin ten może być wydłużony, przy czym w takim przypadku Comperia.pl S.A wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
4. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z następujących postępowań w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich:
a. postępowania przed Rzecznikiem Finansowym na zasadach określonych w ustawie z 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje na temat postępowania przez Rzecznikiem Finansowym, w tym o zasadach rozwiązywania sporu, dostępne są pod adresem https://rf.gov.pl/;
b. postępowania przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z Regulaminem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego dostępnym pod adresem www.knf.gov.pl, w którym Użytkownik może znaleźć szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporu, przy czym warunkiem skorzystania z postępowania jest wyrażenie odrębnej zgody przez każdą ze stron sporu.
5. Informujemy ponadto o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform) oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 8.

Postanowienie końcowe

1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zawarciem, czasem trwania lub rozwiązaniem Umowy o Korzystanie z Usług, Użytkownik może skontaktować się z Comperia.pl S.A. w sposób przyjęty niniejszym Regulaminem.
2. Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje mogą być też – z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu – przesyłane przez Comperia.pl S.A. do Użytkownika w postaci elektronicznej na podany przez niego – przy korzystaniu z Platformy – adres e-mail.
3. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
4. Regulamin dostępny jest nieprzerwanie na stronie internetowej Platformy w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na trwałym nośniku w każdej chwili. Informacje o zasadach na jakich możliwe jest zawarcie Umowy o Korzystanie z Usługi mają charakter wiążący przez okres ich udostępnienia na stronie internetowej Platformy.
5. Użytkownik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn i bez zapłaty jakiejkolwiek kary z tego tytułu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie albo przesłane wiadomością e-mail na adres: reklamacje@comperiaraty.pl
6. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Usługi, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
7. Umowa o Korzystanie z Usługi zawarta jest w języku polskim. Prawem właściwym dla stosunków przedkontraktowych oraz zawarcia i wykonania Umowy o Korzystanie z Usługi, w tym dla praw i obowiązków Użytkownika jest prawo polskie.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w tym Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.), Ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.